SpawCity

+A
Powi?ksz tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje o projekcie


POIG 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Dzia?anie 2.3. Inwestycje zwi?zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

POIG.02.03.00-00-003/10
"Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencja?u naukowo-badawczego wraz z rozbudow? infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa"
Czas realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS) stworzona zosta?a w celu zapewnienia spawalniczemu ?rodowisku naukowemu sta?ego i bezpiecznego dost?pu do zgromadzonych informacji w bazach danych poprzez sie? Internet.

W ramach projektu stworzone zosta?y systemy informatyczne, u?atwiaj?ce komunikacj? pomi?dzy beneficjentami ostatecznymi projektu, a tak?e bazy danych: prac badawczych i rozwi?zań technologicznych, potrzeb technologicznych przedsi?biorstw i jednostek naukowych, potencja?u badawczego jednostek naukowych, materia?ów konstrukcyjnych, badań zm?czeniowych oraz baza danych w zakresie in?ynierii ?rodowiska w spawalnictwie.

Dzi?ki IPS udost?pniona zosta?a bezpieczna ??czno?? w trybie on-line z akredytowanymi b?d? atestowanymi przez Instytut Spawalnictwa o?rodkami szkoleniowymi rozmieszczonymi w ca?ej Polsce. Wprowadzony zosta? nowy standard korzystania z informacji i danych, umo?liwiaj?cy z jednej strony dost?p na bie??co do zasobów baz danych, a z drugiej skrócenie czasu wymiany dokumentów.

IPS umo?liwia gromadzenie i udost?pnianie informacji o potencjale badawczym krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz innowacyjnych rozwi?zaniach technologicznych opracowanych w tych jednostkach i tym samym zapewnia nowoczesn? komunikacj? pomi?dzy twórcami innowacji i u?ytkownikami spawalnictwa.

?

?

STREFA DLA ZAREJESTROWANYCH

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS)

百人牛牛 华宁县| 珠海市| 章丘市| 塘沽区| 长武县| 宜宾县| 治县。| 巴彦县| 和平县| 梧州市| 新昌县| 瑞安市| 长海县| 工布江达县| 江津市| 丰原市| 威远县| 广河县| 和政县| 永昌县| 吴桥县| 托里县| 洱源县| 田阳县| 金湖县| 文化| 自治县| 滁州市| 交城县| 涪陵区| 迁安市| 长垣县| 安康市| 宿松县| 揭东县| 卢湾区| 团风县| 龙州县| 岳阳市| 清流县| 治多县|